Απόφαση Ένταξης της οριζόντιας Πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία βάσης οικονομικών δεδομένων των ΟΤΑ, υποστήριξη προσαρμογής οικονομικών υπηρεσιών, προεργασία για την κατάρτιση προσχεδίων κανονιστικών πράξεων στο Πρόγραμμα Καλλικράτης», με κωδ. ΟΠΣ 296520

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/11/2010 / ΩΡΑ: 00:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Χωρίς κατηγορία