Απόφαση Ένταξης της οριζόντιας Πράξης «Μηχανισμός υποστήριξης του Επιχειρησιακού Σχεδίου για τη Μετάβαση στη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδ. ΟΠΣ 296528

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/11/2010 / ΩΡΑ: 00:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Χωρίς κατηγορία