Απόφαση για την Ένταξη της οριζόντιας Πράξης «Υποστήριξη των Δήμων και των Περιφερειών στην εφαρμογή των ρυθμίσεων του ν. 3852/2010 για τα Νομικά Πρόσωπα Δ.Δ και Ι.Δ αυτών», με κωδ. ΟΠΣ 301035

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/11/2010 / ΩΡΑ: 00:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Χωρίς κατηγορία