Απόφαση Ένταξης Πράξης «Αξιολόγηση Δήμων και Περιφερειών στο πλαίσιο της Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 01, 02 και 03 , του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδικό ΟΠΣ «296526»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/12/2010 / ΩΡΑ: 00:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Χωρίς κατηγορία