Απόφαση Ένταξης της οριζόντιας Πράξης «Αρμοδιότητες οργάνωση προσωπικό και οικονομικά των νέων νησιωτικών δήμων και περιφερειών», με κωδ. ΟΠΣ 296521

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/12/2010 / ΩΡΑ: 00:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Χωρίς κατηγορία