Απόφαση Ένταξης της οριζόντιας Πράξης «Καταγραφή και αξιοποίηση των κτιριακών υποδομών και της λοιπής ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και των Περιφερειών», με κωδ. ΟΠΣ 302057

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/12/2010 / ΩΡΑ: 00:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Χωρίς κατηγορία