Καθορισμός της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων των Περιφερειών που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3852/2010(ΦΕΚ 87 Α΄).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/12/2010 / ΩΡΑ: 00:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

Link