ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/02/2011 / ΩΡΑ: 10:24
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Εθν. Μακαρίου

Ταχ. Κώδικας : 22100

Πληροφορίες: ΣΤ. ΠΟΡΦΥΡΗ

Τηλέφωνο/fax :2713-601134/2713-601174

e-mail : politis@arcadia.gr

Τρίπολη  4  / 2  /2011

Αρ. Πρωτ. 837

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑ (12)  ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου14 παρ.2 περ.ιι του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 περ.ι του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Π.Δ/τος 131/27-12-2010(ΦΕΚ 224/Τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της  Περιφέρειας Πελοποννήσου», σύμφωνα με τις οποίες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου προβλέπονται δώδεκα (12) θέσεις ειδικών συμβούλων.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2ι του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ234/τ.Α΄/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/27-2006 (ΦΕΚ 280/τ.Α΄), όπως ισχύουν έως σήμερα.
  6. Το με αρ.πρωτ 1021/3-2-2011 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας  Πελοποννήσου , στο οποίο βεβαιώνεται ότι για την πρόσληψη των δώδεκα (12) θέσεων Ειδικών Συμβούλων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου , θα  προβλεφθεί  η απαιτούμενη πίστωση στους αντίστοιχους ΚΑΕ στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Οικονομικού Έτους 2011 της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Την πλήρωση  δώδεκα (12) θέσεων Ειδικών Συμβούλων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ειδικότερα:

Α. Τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών Συμβούλων για την κάλυψη των αναγκών του Περιφερειάρχη.

Β. Οκτώ (8) θέσεις Ειδικών Συμβούλων για την κάλυψη των αναγκών των Αντιπεριφερειαρχών  Πελοποννήσου ως εξής:

1.Μία θέση Ειδικού Συμβούλου για την κάλυψη των Αναγκών του Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας

2. Μία θέση Ειδικού Συμβούλου για την κάλυψη των Αναγκών του Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας

3. Μία θέση Ειδικού Συμβούλου για την κάλυψη των Αναγκών του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας

4. Μία θέση Ειδικού Συμβούλου για την κάλυψη των Αναγκών του Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας

5. Μία θέση Ειδικού Συμβούλου για την κάλυψη των Αναγκών του Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας

6. Μία θέση Ειδικού Συμβούλου για την κάλυψη των Αναγκών του Αντιπεριφερειάρχη Προγραμματισμού,  Ανάπτυξης και Έργων

7. Μία θέση Ειδικού Συμβούλου για την κάλυψη των Αναγκών του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Βιομηχανίας και Πολιτισμού

8. Μία θέση Ειδικού Συμβούλου για την κάλυψη των Αναγκών του Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Συνοχής και Υγείας

Η πρόσληψη θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης — Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1986.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν .
4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαχθεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
5. Να μην υπάρχει κώλυμα από Ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007).
Ειδικότερα:

Για την κάλυψη των θέσεων αυτών, θα προτιμηθούν εκείνοι οι οποίοι:
Ι. Θα έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
2. Θα έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώσεις σε Θέματα Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικής επιστήμης,  Διοίκησης Επιχειρήσεων,  Δημόσιας Διοίκησης,  Επικοινωνιών, Τουριστικής Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Νέων Τεχνολογιών, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Προστασίας Περιβάλλοντος και Δημοσίων σχέσεων.

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις και έχουν τα νόμιμα προσόντα, πρέπει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες της Περιφέρειας, να υποβάλλουν στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου –Πλατεία Εθν.Μακαρίου –ΤΡΙΠΟΛΗ-22100, σχετική αίτηση στην οποία θα επισυνάπτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στην οποία θα αναφέρουν τη θέση ή τις θέσεις για τις οποίες υποβάλλουν υποψηφιότητα.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης*
3. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου*
4. Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες υποψήφιους) *
( τα αριθμ. 2, 3 και 4 δικαιολογητικά ανα ζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)
5. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή ΤΕΙ, στον οποίο θα αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού, η ημερομηνία και το έτος κτήσης (σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να προσκομίζεται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε ή από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία, την αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού)
Γίνονται επίσης δεκτά: α) πτυχία ή διπλώματα τριτοβάθμιας εκπ/σης, που έχουν αποκτηθεί σε Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, για τα οποία έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο του άρθρου 10 του ΠΔ 165/2000(ΦΕΚ 149/Α’), όπως ισχύει κάθε φορά, β) τίτλοι μεταδευτεροβάθμιας εκπ/σης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης, στους κατόχους των οποίων έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του ΠΔ 231/1998 (ΦΕΚ 178/Α’)
6. Επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα των τίτλων σπουδών ξένης γλώσσας, σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος τίτλου ξένης γλώσσας
7. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) περί μη κατοχής άλλης θέσης στο Δημόσιο Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 1256/82.
8. Πιστοποιητικά /βεβαιώσεις από τα οποία να τεκμηριώνεται η εμπειρία.
9. Βιογραφικό Σημείωμα.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά νομό αρμόδιες αρχές και να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο, που θα συνοδεύει τη αίτηση υποψηφιότητας και να κατατεθούν εμπρόθεσμα.
Για την πρόσληψη, εκτός από τα παραπάνω, θα εκτιμηθεί:
-η προσωπικότητα,
-το είδος του Πτυχίου
– η Κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

-η γνώση ξένων γλωσσών
– η επαγγελματική εμπειρία σε φορείς δημόσιας διοίκησης,
-η παροχή επιστημονικών συμβουλών, σε θέματα διοικητική ς υποστήριξης σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων πρέπει να έχουν τα προσόντα και να μην συντρέχουν στο πρόσωπο τους κώλυμα διορισμού σε Θέση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3 528/2007).
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης — Πρόγραμμα Καλλικράτης», το έργο των ειδικών συμβούλων αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.
Η άσκηση του ελευθέρου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων του ειδικού συμβούλου.
Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη κατάθεσης των νόμιμων δικαιολογητικών και σε χρόνο που Θα γνωστοποιηθεί, θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη των ενδιαφερομένων.
Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και ταυτόχρονα θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας  Πελοποννήσου .

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΤΑΤΟΥΛΗΣ    ΠΕΤΡΟΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
2. Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών
3. Δ/νση Διοίκησης
-Τμήμα Προσωπικού(σε δύο αντίγραφα)
4. Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(με την παράκληση να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου)