Ανακοίνωση σχετικά με το έργο: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.1516/18-03-2008 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Γ.Π.Π όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 1073/03-04-2009 όμοια απόφαση για την εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 2,19MW από 1,997 MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ» σε εκτός οικισμού περιοχή στη θέση «Λεκάνα» του Δήμου Κουτσοποδίου του Νομού Αργολίδος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/04/2011 / ΩΡΑ: 15:32
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ