Εφαρμογή της με αριθ. 26352/8231/27-06-2011 Απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων και Εξουσιοδότησης Υπογραφής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/07/2011 / ΩΡΑ: 08:31
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ