Το προσωπικό του ενδιαφέρον για την υλοποίηση του έργου του Ασωπού εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2011 / ΩΡΑ: 09:15
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Το προσωπικό του ενδιαφέρον για την γρήγορη και επιτυχή ολοκλήρωσή του έργου Κατασκευής του Φράγματος του Ασωπού στην Κορινθία εξέφρασε με υπηρεσιακό έγγραφο του, προς την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την μεταφορά από 1ης Ιουλίου των αρμοδιοτήτων από την Διεύθυνση Κατασκευής Έργων (ΔΕ.Κ.Ε.) της (παλιάς κρατικής) Περιφέρειας Πελοποννήσου στην αιρετή Περιφέρεια Πελοποννήσου.

 

«Το εν λόγω έργο αποτελεί για την Περιφέρεια Πελοποννήσου ένα κομβικό έργο«, σημειώνει ο κ. Τατούλης στο ενημερωτικό έγγραφο προς την Διεύθυνση, αφού όπως αναφέρει «είναι ζωτικής σημασίας και εξαιρετικής σπουδαιότητας για την ανάπτυξη της Π.Ε. Κορινθίας, αλλά και της Περιφέρειας Πελοποννήσου συνολικά«. Συνεπώς, καταλήγει ο Περιφερειάρχης, «ενδιαφέρομαι προσωπικά για την γρήγορη και επιτυχή ολοκλήρωσή του. Για τους λόγους αυτούς, παρακαλώ για την εντατική παρακολούθηση του έργου και συνεχή ενημέρωσή μου για την πορεία υλοποίησής του«.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. ΙΙ του τομέα ΣΤ και ΙΙΙ του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010), οι αρμοδιότητες της Διεύθυνση Κατασκευής Έργων (ΔΕ.Κ.Ε.) της (παλαιάς κρατικής) Περιφέρειας Πελοποννήσου, που είχε οριστεί με την υπ’ αριθ. 14682/20β/536/20-12-2010 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να είναι η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου Κατασκευής του Φράγματος του Ασωπού στην Κορινθία,από 1ης-07-2011 μεταφέρθηκαν στην αιρετή Περιφέρεια Πελοποννήσου.