«Ένταξη για χρηματοδότηση του έργου ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 996.000,00€ στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/08/2011 / ΩΡΑ: 09:43
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Την απόφαση για την ένταξη για χρηματοδότηση του έργου ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 996.000,00€ στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου

Το έργο αφορά στη δημιουργία της μόνιμης έκθεσης του Βυζαντινού Μουσείου Αργολίδας, βάσει των σχετικών εγκεκριμένων μελετών (μουσειολογική και μουσειογραφική) και αποτελείται από δύο υποέργα:

1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ»
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:
α) 24 Προθήκες, 11 επιτοίχιες και 13 τύπου «καμπάνα», για τα εκθέματα της μόνιμης βυζαντινής έκθεσης εμβαδού 305,00τ.μ., όπως περιγράφονται στην εγκεκριμένη μουσειογραφική μελέτη, συμπεριλαμβανομένων και των υποβάσεων των εκθεμάτων στο εσωτερικό τους.

2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ»
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:
α) Διαμορφωμένος χώρος 305,00τ.μ. για τη μόνιμη βυζαντινή έκθεση (κατασκευές διαχωρισμού ενοτήτων, στήριξης εκθεμάτων, ανάρτησης εποπτικού υλικού)
β) Οργανωμένη και εγκατεστημένη ψηφιακής ενημέρωση χώρων μουσείου.
γ) Διαμορφωμένος χώρος υποδοχής 90,00τ.μ.
δ) Διαμορφωμένη αίθουσα περιοδικών εκθέσεων εμβαδού 150,00τ.μ.
ε) Αποθήκη μουσείου 150,00τ.μ.
στ) Εξοπλισμένο εργαστήριο συντήρησης εμβαδού 50,00τ.μ.
ζ) Διαμόρφωση νέου χώρου κλιμακοστασίου εξόδου .
η) Εγκαταστάαεις φωτισμού χώρων των ενοτήτων, ειδικός φωτισμός εξωτερικά των προθηκών εκθεμάτων της μόνιμης έκθεσης και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και φωτισμός της αίθουσας περιοδικών εκθέσεων και της αποθήκης.
θ) Διαμορφωμένος αύλειος χώρος εμβαδού 3.600,00τ.μ.
ια) Κινητός εξοπλισμός χώρων μουσείου.