Με την υπ’ αριθ. 1800/25.08.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/09/2011 / ΩΡΑ: 11:15
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: «Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την ίδρυση και την λειτουργία υφιστάμενης μικτής κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας τριάντα εννέα (39) αγελάδων ελευθέρας βοσκής με τα παράγωγα τους, ενός (1) ταύρου και είκοσι δύο (22) μοσχαριών πάχυνσης ανεξαρτήτου ηλικίας ([30,5] ισοδύναμα ζώα), ιδιοκτησίας Μαυροδάκου Ουρανίας του Παναγιώτη

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ