Με την υπ’ αριθ. 1911/30.08.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/09/2011 / ΩΡΑ: 14:05
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Ανανέωση ως προς τον χρόνο ισχύος και επικαιροποίηση (επιβολή πρόσθετων όρων) της υπ’ αρ. πρωτ. 1825/31.03.2004 ΑΕΠΟ του Νομάρχη Λακωνίας, που αναφέρεται στην ίδρυση και την λειτουργία νέου αρτοποιείου ιδιοκτησίας Δρακάκη Γεωργίου

ΔΕΙΤΕΤ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ