Με την υπ’ αριθ. οικ. 4470/22.09.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/10/2011 / ΩΡΑ: 10:34
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

«Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την ίδρυση και την λειτουργία υφιστάμενης μικτής κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας τετρακοσίων εξήντα (460) αιγών μη μονίμως ενσταυλισμένων και είκοσι (20) αγελάδων ελευθέρας βοσκής με τα παράγωγα τους ([19,2] ισοδύναμα ζώα), ιδιοκτησίας Μαυροδάκου Δημητρίου του Μιχαήλ, στη θέση «ΚΟΤΡΑΦΟΣ – ΧΕΡΟΛΙΒΕΣ» σε δύο (2) αγροτεμάχια επιφάνειας 2.141,62m2 και 4.132,36m2 αντίστοιχα, εκτός των ορίων του οικισμού «Λάγειας» της Τ.Κ. Λαγίας της Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης του Δήμου Ανατολικής Μάνης Νομού Λακωνίας.»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ