Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22-11-2011