Απάντηση προς το Ενιαίο Συνδικάτο Υπαίθριων Εμπόρων Ελλάδος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/01/2012 / ΩΡΑ: 16:03
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Απαντώντας στο από 18/1/2012 Δελτίο Τύπου του Ενιαίου Συνδικάτου Υπαίθριων Εμπόρων Ελλάδος το οποίο αναφέρεται στην σύσταση από τον Περιφερειάρχη της επιτροπής εμπορίου της Περιφέρειας θα θέλαμε να γνωστοποιήσουμε τα εξής:

1)    Η σύσταση της συγκροτηθείσας, με την αρ. πρωτ. 91/17-1-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Περιφερειακής Επιτροπής Εμπορίου – Περιφερειακής Ενότητας  Αρκαδίας καθορίζεται από το Π.Δ. 236/90 άρθρο 20 (ΦΕΚ 95/Α/90) όπου δεν προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπου των μικροπωλητών.
Επιπροσθέτως για πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε ότι η αρμόδια υπηρεσία μας (Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Αρκαδίας) απευθύνθηκε εγγράφως τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους όσο και στο Πρωτοδικείο Τρίπολης προκειμένου να προτείνουν εκπροσώπους τους για την θέση του Προέδρου & του αναπληρωτή αυτού. Πλην όμως τόσο το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους όσο και το Υπουργείο Δικαιοσύνης/Δ/νση Λειτουργίας Δικαστηρίων & Δικαστικών Λειτουργών απάντησαν αρνητικά για τους λόγους οι οποίοι αναφέρονται στις έγγραφες απαντήσεις τους. Κατόπιν των ανωτέρω η αρμόδια Υπηρεσία κάνοντας χρήση των προβλεπομένων στο Ν. 2993/2002 αρθ. 2 (ΦΕΚ 58/Α/26-3-92) απευθύνθηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο Τρίπολης προκειμένου να προτείνει μέλη του για την θέση του Προέδρου & αναπληρωτή αυτού.
2)    Η αναφορά περί αποκλεισμού του τοπικού Σωματείου Μικροπωλητών      Αρκαδίας και την μη συμμετοχή εκπροσώπου του στην συγκροτηθείσα     επιτροπή δεν ευσταθεί διότι  προφανώς εκ παραδρομής οι συντάκτες του     Δελτίου Τύπου συγχέουν την ανωτέρω συγκροτηθείσα Επιτροπή με την     γνωμοδοτική επιτροπή χορήγησης αδειών άσκησης υπαιθρίου πλανοδίου     εμπορίου και στην οποία προβλέπεται η συμμετοχή μεταξύ άλλων και     εκπροσώπων του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών του     Νομού,( άρθρο 1 του Ν. 2323/95 ως αντικαταστάθηκε & ισχύει  από το Ν.     3377/05 (ΦΕΚ. 202/Α/05 §4 άρθρο 1).  Σημειώνεται ότι μετά την ισχύ του Ν.     3852/2010 και ειδικότερα στο     άρθρο 94 §6 εδ.30 η αρμοδιότητα συγκρότησης Επιτροπής χορήγησης αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου έχει μεταβιβασθεί από 1/1/2011 στους Δήμους.