Με την υπ’ αριθ. 2915/28.12.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/01/2012 / ΩΡΑ: 09:45
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 1801/08.04.2004 Α.Ε.Π.Ο. Νομάρχη Λακωνίας, που αφορά στην «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την ίδρυση και τη λειτουργία νέου Οινοποιείου – Εμφιαλωτηρίου οίνου ιδιοκτησίας Ανθούλας Γιαννοπούλου (Πιερράκου) στη θέση «Λιβαδιά» σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Φάριδος», όπως τροποποιήθηκε – επικαιροποιήθηκε και ανανεώθηκε με τις υπ’ αρ. πρωτ. 6185/10/17.02.2011 Α.Ε.Π.Ο. του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (ως προς την αλλαγή επωνυμίας από «Ανθούλα Γιαννοπούλου» σε «Ευάγγελος Γιαννόπουλος του Χρήστου») και 2465/01.06.2011 Α.Ε.Π.Ο.
του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, ως προς την επαύξηση της επιφάνειας του υφιστάμενου κτιρίου με την προσθήκη κατ’ επέκταση αδιαμόρφωτου χώρου και τον εκσυγχρονισμό (επαύξηση ισχύος) και την διάταξη του μηχανολογικού εξοπλισμού.»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ