Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έτος 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/04/2012 / ΩΡΑ: 16:50
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 7 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου  την 18/4/2012

 

 

Στην Τρίπολη και στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου σήμερα την 18η Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ.  συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ύστερα από την από 17-4-2012 πρόσκληση του Προέδρου της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 173-174 του Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  για την συζήτηση και ενημέρωση στα κάτωθι ζητήματα:

 

1.

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος  Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έτος 2012

 

Στην συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ.:

1.     Τατούλης Πέτρος, Περιφερειάρχης , ως Πρόεδρος της επιτροπής

2.     Χειβιδόπουλος Αναστάσιος, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας

3.     Γιαννακούρας Ευάγγελος, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας

4.     Δέδες Γεώργιος, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας

5.     Τζανετέα Αδαμαντία, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

6.     Αλευράς Παναγιώτης, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

7.     Νικολάκου Κωνσταντίνα, Αντιπεριφερειάρχης αρμόδια στους τομείς Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Έργων και Περιφερειακής Ενημέρωσης

8.     Παπαφωτίου Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης αρμόδιος στους τομείς Ενέργειας, Βιομηχανίας και Πολιτισμού

9.     Πουλάς Ανδρέας, Αντιπεριφερειάρχης αρμόδιος στους τομείς Κοινωνικής Συνοχής και Υγείας

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο Γκανάς Αριστοτέλης, υπάλληλος της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

 

Αφού διαπιστώθηκε η εκ του νόμου απαρτία ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της επιτροπής.

 

Το λόγο λαμβάνει ο κ.  Πρόεδρος o οποίος και λέγει:

 

« Άρχεται η 7η συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής  με θέμα συζήτησης την Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος  Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έτος 2012».

 

 

 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση η επιτροπή  

 

ομόφωνα αποφασίζει

 

1)                    Εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα της   Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έτος 2012 και ορίζει τους Αντιπεριφερειάρχες των Π. Ε. ως υπεύθυνους ώστε να συγκαλέσουν συνεδρίαση με όλους τους Περιφερειακούς Συμβούλους (Πλειοψηφίας, Μείζονος Αντιπολίτευσης και Μειοψηφιών) της οικείας  Περιφερειακής Ενότητας  ώστε να συζητήσουν το Τεχνικό Πρόγραμμα και να συμπεριληφθούν οι παρατηρήσεις τους.

 

2)                    Εν συνεχεία το Τεχνικό Πρόγραμμα θα κατατεθεί στα εκ του Νόμου προβλεπόμενα αρμόδια όργανα για την έγκριση του.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται από τους κατωτέρω:

 

            Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

 

 

 

        Πέτρος Τατούλης

Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

 

        Ο Γραμματέας

 

 

       Γκανάς Αριστοτέλης

 

1.Χειβιδόπουλος Αναστάσιος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας

 

 

 

2.Γιαννακούρας Ευάγγελος

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας

 

3.Δέδες Γεώργιος

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας

 

4.Τζανετέα Αδαμαντία

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

 

5.Αλευράς Παναγιώτης

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

 

6.Νικολάκου Κωνσταντίνα

Αντιπεριφερειάρχης αρμόδια στους τομείς Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Έργων και Περιφερειακής Ενημέρωσης

 

7.Παπαφωτίου Απόστολος

Αντιπεριφερειάρχης αρμόδιος στους τομείς Ενέργειας, Βιομηχανίας και Πολιτισμού

 

8.Πουλάς Ανδρέας

Αντιπεριφερειάρχης αρμόδιος στους τομείς Κοινωνικής Συνοχής και Υγείας

 

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ