ΕΡΓΟ: EL 0035 «Πιλοτική Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Αντιπυρική Προστασία και Αποκατάσταση των Πληγέντων Περιοχών του Ν. Μεσσηνίας»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/04/2012 / ΩΡΑ: 13:31
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΕΡΓΟ: EL 0035 «Πιλοτική Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Αντιπυρική Προστασία και Αποκατάσταση των Πληγέντων Περιοχών του Ν. Μεσσηνίας»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009 και 2009-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Δημιουργία Έντυπου και Ψηφιακού Υλικού για την Προβολή και Δημοσιοποίηση του έργου EL 0035: Πιλοτική Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Αντιπυρική Προστασία και Αποκατάσταση των Πληγέντων Περιοχών του Ν. Μεσσηνίας»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00 (χωρίς ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται κατά 50% από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2004-2009 και 2009-2014 και κατά 50% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

1) Αναθέτουσα Αρχή

Αναθέτουσα Αρχή της παρούσας πρόσκλησης είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία εδρεύει στην Τρίπολη επί της οδού Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προτάσεις.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέλαβε, μεταξύ άλλων, να αναθέσει και να παραλάβει την δημιουργία εντύπου και ψηφιακού υλικού για την προβολή και δημοσιοποίηση του εν λόγω έργου.

Με την υπ’ αριθ. 370/05-04-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρίθηκε η σκοπιμότητα σχετικά με τη δράση δημοσιότητας του έργου EL 0035 «Πιλοτική Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Αντιπυρική Προστασία και Αποκατάσταση των Πληγέντων Περιοχών του Ν. Μεσσηνίας», η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία έντυπου και ψηφιακού υλικού για την προβολή και τη δημοσιοποίηση του έργου.

2) Το έργο “Πιλοτική Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Αντιπυρική Προστασία και Αποκατάσταση των Πληγέντων Περιοχών του Ν. Μεσσηνίας

Το έργο «Πιλοτική Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Αντιπυρική Προστασία και Αποκατάσταση των Πληγέντων Περιοχών του Ν. Μεσσηνίας», συνολικού προϋπολογισμού 1.594.000 ευρώ έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Μέσου των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου με το Έγγραφο Δέσμευσης (Commitment Letter) του Χρηματοδοτικού Μέσου της 30-04-2009 και από 17-09-2009 Σύμβαση Χορήγησης Χρηματοδότησης (Grant Agreement), η οποία υπογράφηκε μεταξύ του Χρηματοδοτικού Μέσου και του ελληνικού κράτους. Συγκεκριμένα, το Χρηματοδοτικό Μέσο θα χρηματοδοτήσει το έργο σε ποσοστό 50% της συνολικής και τελικής επιλέξιμης δαπάνης του έργου και έως του ποσού των 797.000 ευρώ, ενώ το υπολειπόμενο ποσό της συνολικής και τελικής επιλέξιμης δαπάνης του έργου θα καταβληθεί από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση των πόρων που θα διατεθούν από το Χρηματοδοτικό Μέσο των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου είναι η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών του έργου είναι η 30η Απριλίου 2012.

Ο γενικός σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η αντιπυρική προστασία της Μεσσηνίας, μέσω της κατασκευής τριών (3) λιμνοδεξαμενών και έξι (6) υδατοδεξαμενών.

 

3) Η Δράση Δημιουργίας Έντυπου και Ψηφιακού Υλικού για την προβολή και δημοσιοποίηση του έργου 

Οι υπηρεσίες για τη «Δημιουργία έντυπου και ψηφιακού υλικού για την προβολή και δημοσιοποίηση του έργου EL0035  Πιλοτική Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Αντιπυρική Προστασία και Αποκατάσταση των Πληγέντων Περιοχών του Ν. Μεσσηνίας» περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και την παραγωγή των ακόλουθων:

α) Ιστοσελίδα του έργου

Η ιστοσελίδα θα αναπτυχθεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και θα φιλοξενηθεί από τον εξυπηρετητή της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος θα εισηγηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή τη δομή της ιστοσελίδας, θα ενσωματώσει τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις και με βάση τη συμφωνηθείσα δομή, θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει την ιστοσελίδα, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα εύκολης πλοήγησης, καθώς επίσης και τη δυνατότητα εύκολης ενημέρωσης και εμπλουτισμού της ιστοσελίδας από την Αναθέτουσα Αρχή. Η αρχική σελίδα θα περιλαμβάνει αναφορά στο χρηματοδοτικό μέσο συμπεριλαμβανομένου και του εμβλήματος καθώς και αναφορά σε υπερ-συνδέσεις με σχετικές ιστοσελίδες. Η αρχική πληροφορία που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα θα παραδοθεί στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή στην ελληνική γλώσσα και θα πρέπει να μεταφραστεί στην αγγλική από τον Ανάδοχο.

Κατά το σχεδιασμό και ανάπτυξη της ιστοσελίδας, θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη κάποιες βασικές σχεδιαστικές λύσεις και τεχνικές προδιαγραφές προσβασιμότητας, που ορίζουν η Κοινωνία της Πληροφορίας και τα διεθνή πρότυπα (W3C, WAI, κ.ά.):

 • Καλαίσθητη εικαστική παρουσίαση. Η εικαστική παρουσίαση της ιστοσελίδας θα εγκριθεί από τους εκπροσώπους της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη φάση του σχεδιασμού.
 • Αποτίμηση της λειτουργικότητας και προσβασιμότητας της ιστοσελίδας από online εργαλεία αξιολόγησης, ώστε να προσδιορισθεί κατά πόσο αυτή ικανοποιεί τις απαιτήσεις των χρηστών.
 • Ευκολία ανανέωσης και γρήγορη παρουσίαση των πληροφοριών.
 • Δυνατότητα εύκολης και ανοιχτής πρόσβασης από όλους.
 • Δυνατότητα δυναμικής αλλαγής κειμένων.
 • Προσθαφαίρεση κατηγοριών – υποκατηγοριών.
 • Υπηρεσία αναζήτησης κειμένου εντός της ιστοσελίδας.
 • Φόρμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
 • Ύπαρξη χάρτη πλοήγησης του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
 • Χρήση γλώσσας μεταδεδομένων για τη βελτιστοποίηση καταχώρησης στους καταλόγους των κυριότερων μηχανών αναζήτησης.
 • Χρήση προεπιλεγμένων προτύπων γραφικής αναπαράστασης της πληροφορίας (Cascading Style Sheets – CSS), ώστε η διαμόρφωση της ιστοσελίδας (γραμματοσειρές, χρώματα, μεγέθη κλπ.) να μπορεί να αποθηκευθεί σε ένα και μόνο αρχείο.
 • Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων επισκεψιμότητας.
 • Υποστήριξη ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της σελίδας.
 • Ύπαρξη ιστοσελίδας που να υποδεικνύει στον χρήστη τις τελευταίες ενημερώσεις.
 • Παροχή πληροφορίας για προσανατολισμό και πλοήγηση, ώστε οι χρήστες να αναγνωρίζουν τη θέση τους στον ιστοτόπο (π.χ. ύπαρξη μενού πλοήγησης και αντίστοιχου τίτλου σε κάθε πλαίσιο σελίδας).

 

β) Τρίπτυχο έντυπο παρουσίασης του έργου

Το τρίπτυχο έντυπο θα σχεδιασθεί στην ελληνική γλώσσα και θα προσαρμοσθεί στην αγγλική. Θα εκτυπωθεί τετραχρωμία με βερνίκι, σε χαρτί velvet 250gr, με πίκμανση και δίπλωμα, θα έχει διάσταση 48Χ29cm. Το τιράζ εκτύπωσης είναι 28.000 ανάτυπα (25.000 ελληνικά και 3.000 αγγλικά). Η πρώτη σελίδα θα περιλαμβάνει αναφορά στον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό και θα παρουσιάζεται το αντίστοιχο έμβλημα είτε μόνο του είτε μαζί με το εθνικό έμβλημα. Η Αναθέτουσα Αρχή θα παραδώσει στον Ανάδοχο τα κείμενα στην ελληνική γλώσσα καθώς και εικονογραφικό υλικό που θα έχει στη διάθεσή της. Ο Ανάδοχος θα μεταφράσει τα κείμενα στην αγγλική γλώσσα, θα τα θέσει υπόψη της Αναθέτουσας Αρχής και θα ενσωματώσει τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις. Επίσης θα δημιουργήσει ή και θα συλλέξει πρόσθετο εικονογραφικό υλικό που τυχόν θα απαιτηθεί για την άρτια οπτικοποίηση του εντύπου.

 

γ) Λογότυπος

Ο λογότυπος του έργου θα σχεδιαστεί και θα παραδοθεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, σε έγχρωμη και ασπρόμαυρη μορφή, σε διάφορα μεγέθη (μικρό, μεσαίο, μεγάλο), σε μορφή εικόνας και διανυσματική, ώστε να μπορεί να τύχει όποιας εφαρμογής επιθυμεί η Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να υποβάλει τουλάχιστον τρείς (3) προτάσεις λογοτύπου στην Αναθέτουσα Αρχή.

 

δ) Αναμνηστική Πλάκα

Η μόνιμη αναμνηστική πλάκα φέρει το έμβλημα του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού και αναφορά στη συγχρηματοδότηση του έργου από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό.

Υπόδειγμα δίνεται στη διεύθυνση http://www.eeagrants.org/asset/607/1/607_1.pdf όπου επιλέγουμε τη δεύτερη σελίδα.

Τεχνικές προδιαγραφές δίνονται στη διεύθυνση http://www.eeagrants.org/asset/606/1/606_1.pdf.

 1. Οι διαστάσεις είναι 300 x 200 x 2 mm.
 2. Η αναμνηστική πλάκα θα είναι σε ασημί ανοδιωμένο αλουμίνιο, πάχους 2 mm.
 3. Εκτύπωση σε διαδικασία οθόνης σε 3 χρώματα:
  Σκούρο μπλε: PMS C 281
  Γαλάζιο: PMS C 287
  Κόκκινο: PMS C 1805
 4. Επίστρωση με θερμό βερνίκι (Hot varnish coated) στους 80 ° στην επιφάνεια και στις άκρες.
 5. Οι οπές για τη στερέωση πρέπει να γίνουν πριν από το βερνίκωμα.

 

Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ανωτέρω δίνεται ακολούθως:

Χρονοδιάγραμμα Εργασιών

ΣΤΑΔΙΟ Ι: Έναρξη από την υπογραφή της σύμβασης έως την 4η εργάσιμη μέρα
Σχεδιασμός και Παραγωγή Λογοτύπου
Σχεδιασμός ιστοσελίδας
Σχεδιασμός τρίπτυχου εντύπου
Σχεδιασμός Αναμνηστικής Πλάκας
ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη της
Παραγωγή ιστοσελίδας
Παραγωγή τρίπτυχου εντύπου
Παραγωγή Αναμνηστικής Πλάκας

Ο παρέχων υπηρεσίες αναλαμβάνει:

– τη μετάφραση και επιμέλεια των κειμένων των έντυπων και ψηφιακών εκδόσεων στην αγγλική γλώσσα,

– την οργάνωση φωτογραφικού και εικονογραφικού υλικού των εκδόσεων,

– το γραφιστικό και δημιουργικό σχεδιασμό των έντυπων και ψηφιακών εκδόσεων,

– το δημιουργικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη της ιστοσελίδας,

– την παραγωγή των έντυπων και ψηφιακών εκδόσεων,

– το δημιουργικό σχεδιασμό λογοτύπου και την ανάπτυξη εφαρμογών του.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προτάσεις τους στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, εντός 15 ημερών από την ανάρτηση της παρούσης.

Πληροφορίες δίδονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου, 22 100 Τρίπολη, 1ος όροφος και στο τηλέφωνο 2713 601148 κ. Γεωργία Χονδρολέου.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (www.ppel.gov.gr), καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ