Με την υπ’ αριθ. 482/05.04.2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/04/2012 / ΩΡΑ: 08:15
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

Τροποποίηση, επικαιροποίηση(επιβολή πρόσθετων όρων) και ανανέωση ως προς τον χρόνο ισχύος της υπ’ αρ. πρωτ. 5869/17.08.2007 ΑΕΠΟ του Νομάρχη Λακωνίας, που αναφέρεται στην «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία υφιστάμενου ξυλουργικού εργαστηρίου ιδιοκτησίας της εταιρείας “Αθανάσιος Πλαγάκης και ΣΙΑ Ο.Ε.” και με διακριτικό τίτλο “WoodTec” στο ισόγειο υφιστάμενου κτιρίου σε ακίνητο εκτός των ορίων του οικισμού «Ζαγάνα» της Δ.Δ. Πλατάνας του Δήμου Θεραπνών του Νομού Λακωνίας (νυν Τ.Κ. Πλατάνας της Δ.Ε. Θεραπνών του Δήμου Σπάρτης Π.Ε. Λακωνίας) (αλλαγή επωνυμίας, παράταση χρόνου λειτουργίας)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. πρωτ. 624/03.03.2008 και την 4361/02.07.2009 όμοιές της και την επέκταση του φυσικού αντικειμένου.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ