Με την υπ΄ αριθ. 1636/30-03-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/05/2012 / ΩΡΑ: 08:33
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 6158/11/13-01-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου που αφορά σε: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 99,66 KW φερόμενης ιδιοκτησίας Μανωλάκου Απόστολου του Κωνσταντίνου που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 11636,32m2 σε εκτός ορίων οικισμού περιοχή στη θέση «ΒΛΑΧΕΪΚΗ ΜΑΝΔΡΑ» της Δ.Κ. Βλαχιώτη, της Δ.Ε. Έλους, του Δήμου Ευρώτα, του Νομού Λακωνίας (εντός περιοχής Natura 2000 Τόπου Κοινοτικής Σημασίας SCI με κωδικό GR2540003)» ως προς αλλαγές σε τεχνικά χαρακτηριστικά και τη συνολική ισχύ του φωτοβολταϊκού σταθμού