Με την υπ΄ αριθ. 1638/03-04-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/05/2012 / ΩΡΑ: 08:49
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 99,90 KW ιδιοκτησίας του κ. Δημήτριου Μανίκη που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 18718,80m2 σε εκτός ορίων οικισμού περιοχή στη θέση «Λάκιζες» της Τ.Κ. Λαμπόκαμπου, της Δ.Ε. Ζάρακα, του Δήμου Μονεμβασίας, του Νομού Λακωνίας (εντός περιοχής Natura 2000 σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας SPA με κωδικό GR2540007 και σε Τόπο Κοινοτικής Σημασίας SCI με κωδικό GR2540001).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ