Με την υπ’ αρίθ. 2453/30.04.2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/05/2012 / ΩΡΑ: 11:01
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος δραστηριότητας: «Ανανέωση ως προς το χρόνο ισχύος και τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 6146/16.11.2004 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Νομάρχη Λακωνίας όπως αυτή τροποποιήθηκε – ανανεώθηκε με τις υπ’ αρ. 2511/31.5.2005, 5428/05/19.1.2006 και 7943/11.11.2009 όμοιές της.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ