Με την υπ’ αρίθ. 2454/27.04.2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/05/2012 / ΩΡΑ: 11:04
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Ονομασία – Είδος δραστηριότητας: «Ανανέωση ως προς το χρόνο ισχύος και τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 5727/7.12.2004 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας, όπως ανανεώθηκε με την υπ’ αρ. 7942/11.11.2009 όμοιά της.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ