Με την υπ’ αριθ. 1090/08-05-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/05/2012 / ΩΡΑ: 12:45
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Ανανέωση ως προς τον χρόνο ισχύος και συμπλήρωση (επικαιροποίηση) με πρόσθετους όρους της εταιρείας «ΑΦΟΙ Ν. ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΗ Ο.Ε.».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ