Με την υπ’ αριθ. 2743/11/02-03-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/05/2012 / ΩΡΑ: 13:17
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

Ανανέωση και τροποποίηση της υπ΄ αρ. πρωτ. 1474/12-07-2007Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας που αφορά στην ίδρυση και τη λειτουργία νέας βιοτεχνικής μονάδας κατασκευής χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων καθώς και μεταλλικών δεξαμενών και δοχείων της εταιρείας με την επωνυμία «Βασίλειος & Νικόλαος Καραναγνώστης Ο.Ε.», που θα εγκατασταθεί σε ισόγειο κτίριο με τμήμα ορόφου, σε ακίνητο (γήπεδο) επιφάνειας 24598,07m2, που βρίσκεται εκτός ορίων του οικισμού «Λίμνη» του Δήμου Γυθείου Νομού Λακωνίας ως προς την κτηριακή προσθήκη αποθήκης και τμήματος παταριού και την αλλαγή στο εμβαδό του γηπέδου.