ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/05/2012 / ΩΡΑ: 06:58
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ


 

Ένταξη Έργων στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013

Δελτίο Τύπου 11-05-2012

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση ακόλουθου έργου στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 συνολικού προϋπολογισμού 3.386.000,00

 

Ειδικότερα,

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης  3.386.000,00 €.

 

Αντικείμενο της πράξης είναι η  ανάπτυξη των εργαστηρίων του ΤΕΙ Καλαμάτας με προμήθεια ή/και συμπλήρωση του εξοπλισμού τους με σκοπό την ανάπτυξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στο ΤΕΙ Καλαμάτας. Με το προτεινόμενο έργο παρέχεται η δυνατότητα σύζευξης της βασικής με την εφαρμοσμένη έρευνα μέσω δημιουργίας μιας ερευνητικής πλατφόρμας η οποία θα βασίζεται σε καινοτόμες υπολογιστικές και πειραματικές προσεγγίσεις αξιοποιώντας υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό. Επίσης, προβλέπεται η προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού με σκοπό την αναβάθμιση και συμπλήρωση του εξοπλισμού του Τμήματος Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ έτσι ώστε να υποστηριχθούν οι ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του ΤΕΙ, να προσφερθούν υπηρεσίες σε άτομα με ειδικές ανάγκες και να υποβοηθηθεί η πρόσβασή τους στις πηγές πληροφόρησης και επιστημονικής γνώσης και τέλος να αναβαθμισθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες του συγκεκριμένου Τμήματος στην κοινότητα του ΤΕΙ.

Τα εργαστήρια και οι μονάδες που θα εξοπλιστούν είναι οι ακόλουθες:

Α) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ

Β) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Γ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ, ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Δ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ε) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΣΥΓΚΟΜΙΣΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ζ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

Θ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ι) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ (Ε.Π.Π.Θ.Α)

ΙΑ) ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΙΒ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΝΗΣ