Αναβάθμιση και επέκταση ΕΕΛ Καλαμάτας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/06/2012 / ΩΡΑ: 19:06
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ


 

Ένταξη Έργων στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013

Δελτίο Τύπου 26-06-2012

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση από το ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 του έργου "Aναβάθμιση και επέκταση ΕΕΛ Καλαμάτας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης Νο 22 του ΔΕΠΙΝ- Πελοποννήσου» συνολικού προϋπολογισμού  5.245.950,00 €.

 

 

Το προτεινόμενο έργο αποτελείται από 1 υποέργο και αφορά  : α) στην αποκατάσταση της δυναμικότητας της ΕΕΛ στο επίπεδο των 120.000 ισοδύναμων κατοίκων ,όπως προέβλεπε ο σχεδιασμός του 1994 και β) στην αναβάθμιση μονάδων της ΕΕΛ Καλαμάτας που είναι λειτουργικά ανεπαρκείς, ώστε  αυτή να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις επεξεργασίας της επόμενης 20 ετίας , έχοντας υπόψη τη σημερινή κατάσταση , τις προοπτικές ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής καθώς και τη διεύρυνση μέσω ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ του δήμου Καλαμάτας.

 

Πιο συγκεκριμένα

 

Tα  έργα επέκτασης αφορούν :

-στην εγκατάσταση αερόβιας χώνευσης της ιλύος. Προβλέπεται εγκατάσταση νέας μονάδας ομογενοποίησης- προπάχυνσης ιλύος και  των απαιτούμενων αντλιοστασίων. Επίσης κατάλληλη διαμόρφωση της δεξαμενής χώνευσης και εγκατάσταση νέου Η/Μ εξοπλισμού.

-στην εγκατάσταση εξάμμωσης – απολίπανσης. Για λειτουργικούς λόγους εγκαθίσταται νέα μονάδα συνοδευόμενη από μονάδα μέτρησης παροχής

-στο Αντλιοστάσιο ενδιάμεσης ανύψωσης. Προβλέπεται η εγκατάσταση νέου Η/Μ εξοπλισμού.

 

Τα έργα αναβάθμισης αφορούν :

-Μονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας  βοθρολυμάτων,

-Μονάδα εσχάρωσης. Προβλέπεται η μετατροπή της υφιστάμενης σε  χονδροεσχάρωση και προσθήκη μονάδας  λεπτοεσχάρωσης

-Μονάδα αφυδάτωσης ιλύος. Προβλέπεται η εγκατάσταση νέου Η/Μ εξοπλισμού.

-Μονάδα απολύμανσης. Προβλέπεται η εγκατάσταση νέας μονάδας χλωρίωσης – αποχλωρίωσης.

 

Το έργο θα το εκτελέσει η ΔΕΥΑΚαλαμάτας. Το ποσό της ιδίας συμμετοχής της ΔΕΥΑΚαλαμάτας ανέρχεται στο ποσό των 1.527.806,67 ευρώ.