ΔΑΟΚ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/06/2012 / ΩΡΑ: 11:18
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2  του Ν. 2190/1994 και του άρθρου 1 παρ. 19 του Ν. 2247/1994, όπως ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 186 (τομέας Β΄) και 260 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  3. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 6/48/οικ.13999/20-06-2012 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ.33/27-12-2006 (ΦΕΚ Α΄280) Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 35/29-12-2011 (ΦΕΚ Α΄271 ) με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη χιλίων πεντακοσίων (1.500) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής, Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.
  4. Την αριθμ. 3295/70232/21-06-2012 απόφαση κατανομής του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  5. Την αριθμ. 6569/67952/14-06-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 42 ημερομίσθια) συνολικού αριθμού πενήντα ενός (51) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας-ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.

Για να δείτε τις ειδικότητες, τις περιοχές, τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων πατήστε εδώ