(επικαιροποιημένο) Πληροφορίες και δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης νερού (Κ.Υ.Α. οικ. 150559/2011)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/06/2012 / ΩΡΑ: 08:59
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΕΝΤΥΠΑ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών έως 15-1-2014 (ΚΥΑ οικ.190255/2013/ ΦΕΚ/1137/Β΄)
(Τελευταία ανάρτηση 15/05/2013)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΑ οικ.150559-2011

1 ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ

2 ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της ΚΥΑ οικ. 150559/11 (αρχείο Pdf από την ιστοσελίδα ΥΠΕΚΑ)

3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Αρθ.6 της ΚΥΑ οικ.150559

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 της ΚΥΑ 69269/5387/1990

5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της ΚΥΑ οικ.150559/11 (αρχείο Pdf από την ιστοσελίδα ΥΠΕΚΑ)

ΚΥΑ οικ.110613/2012 «Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 150559/10-6-2011 απόφασης των ………….., όπως ισχύει»

KYA οικ.150559/2011 Διαδικασίες,… υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού

ΚΥΑ οικ.110424/2012 Τροποποίηση της ΚΥΑ οικ.150559/2011 Διαδικασίες…

ΚΥΑ οικ.160143/2011 Τροποποίηση της KYA οικ.150559/2011 Διαδικασίες..

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ οικ.150673/2011 Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας..

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΙΚ.150977/2011 Διευκρινήσεις για την εφαρμογή της ΚΥΑ.οικ.150559/2011 ..

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΙΚ.150895/2011 Διευκρινήσεις εφαρμογής ΚΥΑ.οικ.150559/11

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ αριθ.42586/14105/2011

Υ.Α. 1958/2012 Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων..

ΟΔΗΓΙΑ 85/148/ΕΟΚ