ΔΑΟΚ Τριφυλίας: Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/06/2012 / ΩΡΑ: 14:52
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας-ΔΑΟΚ Τριφυλίας 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2  του Ν. 2190/1994 και του άρθρου 1 παρ. 19 του Ν. 2247/1994, όπως ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 186 (τομέας Β΄) και 260 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ 6/48/οικ.13999/20-06-2012 Εγκριτική Απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως  ισχύει η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 35/29-12-2011 (ΦΕΚ Α΄271 ) με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη χιλίων πεντακοσίων (1.500) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής, Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.
  4. Την αριθμ. 3295/70232/21-06-2012 απόφαση κατανομής του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  5. Την αριθμ. 6569/67952/14-06-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέχρι 30-11-2012 (μέχρι 42 ημερομίσθια) συνολικού αριθμού δέκα τριών (13) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας – ΔΑΟΚ Τριφυλίας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς .

Για να δείτε τις ειδικότητες, τις περιοχές, τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων πατήστε εδώ