Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για τη δημοπράτηση της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ».