5.300.000 � για το λιμάνι του παράλιου Άστρους

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/09/2012 / ΩΡΑ: 17:38
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Με τη με αριθμό 1283/21-9-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ» προϋπολογισμού 5.300.000 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Η μελέτη του έργου αφορά στις πιο κάτω αναφερόμενες εργασίες.

(1) Προσήνεμος μώλος : Τα προτεινόμενα έργα στον προσήνεμο μώλου, αφορούν :

      i)     Θωράκιση στο ακρομώλιο του προσήνεμου μώλου και συμπλήρωση της θωράκισης στο υπόλοιπο τμήμα του μώλου

    ii)     Ανακρηπίδωση του τμήματος ΔΕΖ, μήκους περίπου 90,0m με πασσάλους διαμέτρου 1,0m, και

  iii)     Ανακατασκευή της υφιστάμενης επίστρωσης, κατασκευή διέλευσης Η/Μ δικτύων και τοποθέτηση δεστρών για την εξυπηρέτηση των σκαφών.

 (2) Υπήνεμος μώλος : Τα προτεινόμενα έργα στον υπήνεμο μώλο, αφορούν :

      i)     Eπέκταση του υπήνεμου μώλου κατά 35,50m περίπου με κρηπίδωμα εσωτερικά και θωράκιση με φυσικούς ογκολίθους εξωτερικά και

    ii)     Aνακατασκευή της υφιστάμενης επίστρωσης και την κατασκευή διέλευσης Η/Μ δικτύων και δεστρών για την εξυπηρέτηση των σκαφών.

(3) Διαμόρφωση διαύλου εισόδου του λιμένα πλάτους περίπου 55,0m έναντι των 90,0m που είναι σήμερα.

 

(4) Παραλιακό κρηπίδωμα ΟΛ, μήκους 85,10m περίπου και πλάτους περίπου 15m κατά μέσο όρο, από τον παλαιό προβλήτα έως την ρίζα περίπου του υπήνεμου μώλου.

 

(5) Κατασκευή ράμπας ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών.

 

(6) Εκσκαφή της λιμενολεκάνης έτσι ώστε να αποκτήσει ενιαίο ελάχιστο βάθος -4,50m.

 

(7) Πλωτοί προβλήτες Για την αύξηση της δυναμικότητας του λιμένα, τοποθετούνται τέσσερες πλωτές προβλήτες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, οι οποίες έχουν μήκη 35,0m, 42,0m, 60,0m, 60,0m αντίστοιχα.

 

(8) Εξοπλισμός. Τοποθέτηση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού και προμήθεια και τοποθέτηση συμπληρωματικού (δέστρες, κρίκοι, ελαστικά παρεμβλήματα, pillars, κλίμακες κλπ) σε όλο το μήκος των κρηπιδωμάτων

 

(9) Διαμόρφωση πεζόδρομων και χώρων φύτευσης.

 

Η διαχείριση του έργου θα γίνει από τη Τεχνικές Υπηρεσίες (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΕΡΓΩΝ) Περιφέρειας Πελοποννήσου.