Έγκριση περιβαλλοντικών όρων υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/10/2012 / ΩΡΑ: 14:35
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: «Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας αυγοπαραγωγής δυναμικότητας δέκα επτά χιλιάδων (17.000) θέσεων ωοτόκων ορνίθων (113 ισοδύναμα ζώα), ιδιοκτησίας Παπαγιαννόπουλου Δημητρίου.

Ανακοίνωση