Με την υπ’ αριθ. 6512/24-09-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/10/2012 / ΩΡΑ: 10:32
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 178/28.01.2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου που αφορά την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 892,8kW
ιδιοκτησίας της εταιρείας ¨ΚΤΙΣΤΩΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.¨ που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 21.088m2 σε εκτός ορίων οικισμού περιοχή στη θέση ¨Λάμπραινα¨ της Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου
Ευρώτα του Νομού Λακωνίας (ως προς την αλλαγή επωνυμίας από ¨ΚΤΙΣΤΩΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.¨ σε ¨ΣΚΑΛΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ και με διακριτικό
τίτλο ¨ΣΚΑΛΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.¨).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ