2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/11/2012 / ΩΡΑ: 21:38
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης – Ηµερήσια Διάταξη

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-2013, η οποία συγκροτήθηκε µε την ΥΑ 5257/ΕΥΣ 630/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συνήλθε σε 4η Συνεδρίαση στις 13 Νοεμβρίου 2012 στο Ναύπλιο, µετά την µε αρ. πρωτ. 3475/10-10-2012 πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Πέτρου Τατούλη, Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

 

1         Διαπίστωση απαρτίας / Έναρξη Συνεδρίασης / Έγκριση Ηµερήσιας Διάταξης

2

Καλωσόρισµα  – Σύντοµοι Χαιρετισµοί

 

 

 

 

3

Έγκριση Πρακτικών 3ης  Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης

 

 

 

 

4

Εισήγηση Προέδρου Επιτροπής Παρακολούθησης και Περιφερειαρχών

 

Δυτικής Ελλάδος & Ιονίων Νήσων

 

 

 

 

 

 

5

Πρόοδος υλοποίησης Προγράµµατος

 

 

 

 

6

Αναθεώρηση Προγράµµατος

 

 

 

 

7

Ενδιάµεση Αξιολόγηση Προγράµµατος

 

 

 

 

8

Νέα Προγραµµατική Περίοδος 2014-2020

 

 

 

 

9

Κλείσιµο Επιχειρησιακών Προγραµµάτων περιόδου 2000-2006

 

 

10        Λοιπά Θέµατα

 

11        Συζήτηση – Αποφάσεις – Συµπεράσµατα

 

Στη Συνεδρίαση παρέστησαν 28 µέλη µε δικαίωµα ψήφου και 6 µέλη χωρίς δικαίωµα ψήφου, σύµφωνα µε το συνηµµένο πίνακα.


Έναρξη Συνεδρίασης

 

1. Διαπίστωση απαρτίας – έναρξη συνεδρίασης – έγκριση ηµερήσιας διάταξης

 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας άρχισε η Συνεδρίαση. Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε την Ηµερήσια Διάταξη.

 

 

2. Έγκριση πρακτικών 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ

 

Η   Επιτροπή   Παρακολούθησης   ενέκρινε   τα   πρακτικά   της   3ης     Συνεδρίασης   της Επιτροπής Παρακολούθησης.

 

 

3. Εισήγηση Προέδρου Επιτροπής Παρακολούθησης και των Περιφερειαρχών

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου,  μετά την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, τόνισε τη σύνδεση της πορείας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µε τους αναπτυξιακούς στόχους των τριών Περιφερειών που συνθέτουν την Χωρική Ενότητα ΔΕΠΙΝ, καθώς και με τους δημοσιονομικούς στόχους της Χώρας στο πλαίσιο του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, επισηµαίνοντας ότι απαιτείται περαιτέρω επιτάχυνσή του. Στη συνέχεια έγιναν σχετικές τοποθετήσεις από τους Περιφερειάρχες Δυτικής Ελλάδος & Ιονίων Νήσων.

 

 

4. Ενηµέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013

 

Παρουσιάστηκε στα µέλη της Επιτροπής η ενεργοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος σε επίπεδο αξόνων προτεραιότητας (Προσκλήσεις – Εντάξεις – Νοµικές Δεσµεύσεις – Δαπάνες).

 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενηµερώθηκε για την πρόοδο των εισροών κοινοτικής συµµετοχής, προκαταβολών και ενδιάµεσων πληρωµών, για την κάλυψη των απαιτήσεων του κανόνα ν+3 για το έτος 2012, καθώς και για την κάλυψη των απαιτήσεων ν+3 / ν+2 για το έτος 2013. Βάσει των στοιχείων που παρουσιάσθηκαν έχουν ήδη καλυφθεί οι απαιτήσεις του κανόνα ν+3 για το έτος 2012 για όλες τις Περιφέρειες, ενώ απαιτείται εντατικοποίηση των προσπαθειών και των τριών Περιφερειών για την αποφυγή απώλειας πόρων από την εφαρμογή του κανόνα ν+3 / ν+2 για το έτος 2013.

 

 

Τέλος παρουσιάστηκε η πορεία υλοποίησης των έργων προτεραιότητας των Περιφερειών, καθώς και οι ενέργειες που αναλήφθηκαν σε σχέση µε την επίτευξη των στόχων του μνηµονίου και της ρήτρας αυτόματης αποδέσμευσης.

 

5. Αναθεώρηση του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007 – 2013

 

Παρουσιάστηκε στα µέλη της Επιτροπής η αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, όπως αυτή έχει αποφασισθεί µε τη γραπτή διαδικασία (Α.Π. 1400 / 03.05.2012). Η πρόταση  αναθεώρησης έχει αποσταλεί στην ΕΕ και αναµένεται η έγκρισή της.

 

6. Ενδιάµεση Αξιολόγηση του Ε.Π.

 

Έγινε παρουσίαση από το Σύµβουλο Αξιολόγησης της ανάλυσης της αξιολόγησης που αυτή τεκµηριώνει την Αναθεώρηση του Προγράµµατος.

 

 

7. Νέα Προγραµµατική Περίοδος 2014-2020

 

Παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Παρακολούθησης το πλαίσιο για την έναρξη διαλόγου για το σχεδιασµό της νέας προγραµµατικής περιόδου 2014-2020, σύµφωνα µε τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών , Μεταφορών και Δικτύων, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν οι αντίστοιχες προτάσεις των Περιφερειών για τη διαµόρφωση κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής. Τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης εξέφρασαν την ανάγκη κατά τον δυνατόν περιφερειοποίησης των πόρων στη νέα προγραµµατική περίοδο 2014-2020 και δηµιουργίας ισχυρών πολυταμειακών και πολυτομεακών Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ανά Περιφέρεια, με ενδυνάμωση του ρόλου των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών και τη μετατροπή τους σε Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των αντίστοιχων Περιφερειακών Προγραμμάτων.

 

8. Ενηµέρωση για το κλείσιµο των ΠΕΠ 2000 – 2006

 

Έγινε συνοπτική παρουσίαση της πορείας κλεισίµατος των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των τριών Περιφερειών της Χωρικής Ενότητας της Προγραµµατικής Περιόδου 2000-2006.

 

 

9. Λοιπά θέµατα

 

α)    Έγινε ενηµέρωση για θέµατα που αφορούν την καταπολέµηση της απάτης και η Επιτροπή Παρακολούθησης επισήµανε την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών όλων των εµπλεκόµενων για την πρόληψη, αποτροπή και καταστολή της.

 

 

 

β)    Έγινε ενημέρωση  επί της μελέτης για τις κοινές δράσεις των τριών Περιφερειών στο ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013, οι οποίες αφορούν στην σύνδεση τουρισμού, πολιτισμού και παραδοσιακών παραγωγικών δραστηριοτήτων, και τονίστηκε η ανάγκη εξειδίκευσης και υλοποίησης αντίστοιχων έργων και στις τρεις Περιφέρειες.

 

γ)    Επισημάνθηκαν τα προβλήματα καθυστέρησης εφαρμογής του ΕΠ ΔΕΠΙΝ, που δημιουργούνται με την Απόφαση ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ Β΄/ 2221 / 30.07.2012) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και εκφράστηκε η ανάγκη άμεσης επίλυσής τους με ανάλογη απόφαση.

 

δ)    Παρουσιάστηκαν από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου οι σημαντικές πρωτοβουλίες της Περιφέρειας για την επίλυση των αναπτυξιακών προβλημάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως η ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων και η αξιοποίηση των ΣΔΙΤ για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του σιδηροδρομικού δικτύου, καθώς και η εκπόνηση Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2020», με κυρίαρχους στόχους την αντιμετώπιση της απερημοποίησης και της ενίσχυσης της εδαφικής και κοινωνικής συνοχής, με αξιοποίηση πόρων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

 

ε)    Σημειώθηκε η αναγκαιότητα άμεσης εκταμίευσης των πόρων για τις πυρόπληκτες περιοχές των Περιφερειών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, με δεδομένο τον χαρακτήρα και της σημασίας αυτών των πόρων.

 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης:

 

α) διαπιστώνει την επιτάχυνση της προόδου υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος σε επίπεδο προσκλήσεων, εντάξεων και πληρωµών, που όµως πρέπει να ενταθεί περαιτέρω µε τη συνεργασία όλων των φορέων που εµπλέκονται στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.

 

β) επισηµαίνει την ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών για την κάλυψη του κανόνα ν+3 / ν+2 για το έτος 2013, αλλά και της επίτευξης του στόχου του Προγράµµατος Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

 

γ) διαπιστώνει τον καθοριστικό ρόλο των Ενδιάµεσων Διαχειριστικών Αρχών (ΕΔΑ) των Περιφερειών στη διαχείριση του ΕΣΠΑ και επισηµαίνει την ανάγκη της περαιτέρω ενίσχυσής τους με ανθρώπινο δυναμικό, για την επιτυχή ολοκλήρωση των Προγραµµάτων της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου, αλλά και την υποστήριξη του σχεδιασµού και της διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020.

 

δ) εκφράζει την αντίθεση της για την εκχώρηση αρµοδιότητας διαχείρισης πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-2013 σε άλλους ενδιάµεσους φορείς, για θεµατικές προτεραιότητες που επικαλύπτονται απόλυτα από προσκλήσεις των ΕΔΑ των Περιφερειών.

 

ε)  θεωρεί θετική εξέλιξη την αποκέντρωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και εξέφρασε την ανάγκη άμεσης πραγματοποίησής της.

 

στ) αναγνωρίζει τις προσπάθειες και τις διαδικασίες επίλυσης των αναπτυξιακών προβλημάτων των Περιφερειών με καινοτόμες δράσεις, όπως η ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων των Περιφερειών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, καθώς και ο σχεδιασμός και υλοποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου από τα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα της τρέχουσας και της νέας προγραμματικής περιόδου.

 

ζ) αναγνωρίζει την αναγκαιότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του οδικού δικτύου «Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα», χωρίς τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου έτσι όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στην αντίστοιχη Σύμβαση Παραχώρησης, καθώς και την υλοποίηση και ολοκλήρωση της Ιονίας Οδού, λόγω της ιδιαίτερα σημαντικής αναπτυξιακής σκοπιμότητας αυτών των δυο έργων.

 

η)  συμμερίζεται και εξέφρασε το ενδιαφέρον της για τη προσπάθεια της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων και του Δήμου Κερκυραίων, υλοποίησης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ του έργου υδροδότησης της Κέρκυρας και των Παξών με τον αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο τρόπο.

 

 

θ) συμφωνεί και θεωρεί αναγκαία την εξειδίκευση και εκτέλεση κοινών δράσεων και έργων των τριών Περιφερειών για τις κοινές δράσεις  του ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013, στο πλαίσιο της μελέτης «Οι Δρόμοι του Κρασιού».

 

ι)  θεωρεί αναγκαία την άμεση τροποποίηση της Απόφασης ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ Β΄/ 2221 / 30.07.2012) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για τα νέα τιμολόγια των δημοσίων έργων, έτσι ώστε να αρθούν τα προβλήματα καθυστέρησης που δημιουργεί αυτή η απόφαση.

 

ια) συμφωνεί με την αναγκαιότητα μεγιστοποίησης της ευελιξίας και δυνατότητας διαχείρισης και υλοποίησης των έργων του ΠΕΠ από τις ΕΔΑ και τις Περιφέρειες.

 

ιβ)       εκφράζει την ανησυχία της για την καθυστέρηση υλοποίησής έργων στα Περιφερειακά Προγράμματα, μέσω του χρηματοδοτικού μηχανισμού Jessica, με κίνδυνο απώλειας πόρων και μείωσης του αναπτυξιακού αποτελέσματος.

 

 

 

 

10. Ορισµός Επόµενου Προέδρου Επιτροπής Παρακολούθησης

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ορίζει ως Πρόεδρό της για το ηµερολογιακό έτος 2013 τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος.