Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στο Νομό Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/04/2013 / ΩΡΑ: 09:45
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Ανοικτό Διεθνή διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στο Νομό Αργολίδας» όπως αναλυτικά περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Η προϋπολογιζόμενη αξία θα είναι € 226.508,52 χωρίς Φ.Π.Α.

Ως χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 14η Μαΐου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε). Αργολίδας (πρώην αίθουσα συνεδριάσεων Ν.Σ.), ταχ. δ/νση παραλιακή οδός Ναυπλίου-Ν.Κίου, Τ.Κ. 21100, Ναύπλιο Αργολίδας, παρουσία της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών & διαπραγμάτευσης που ορίστηκε με τη με αριθ. πρωτ. 84/01-02-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Δείτε την Ανακοίνωση…