Με την υπ’ αριθ. οικ. 1167/22.03.2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/04/2013 / ΩΡΑ: 10:55
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

 «Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία τριών (3) υφιστάμενων συστεγαζόμενων κτηνοτροφικών μονάδων συνολικής δυναμικότητας εξακοσίων εξήντα (660) αιγών (13,2 ισοδύναμων ζώων), ιδιοκτησίας Σταρόγιαννη Ηλία του Κωνσταντίνου (325 ζώα), Σταρόγιαννη Δημοσθένη του Ηλία (175 ζώα) και Σταρόγιαννη Παναγιώτη του Ηλία (160 ζώα), οι οποίες έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν στη θέση «ΣΚΟΥΝΤΡΑ» σε κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 825,00μ2 σε γήπεδο επιφάνειας 5.764,70m2 εκτός ορίων οικισμού της Τ.Κ. Ξηροκαμπίου της Δ.Ε. Φάριδος του Δήμου Σπάρτης της Π.Ε. Λακωνίας»