Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/04/2013 / ΩΡΑ: 08:23
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο (Π.Σ.) Περ. Πελ/σου έχει διαβιβασθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου/Γεν. Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής/ Δ/νση Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου/Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού με το υπ΄αριθ 10705/684/10-04-2013 έγγραφό της, για γνωμοδότηση, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.),
Ονομασία – Είδος έργου :
«Ανανέωση της υπ΄ αριθ. 532/5-3-2001 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) Περιφέρειας Πελοποννήσου, που αφορά στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τολού».

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2013/04/DEYA.pdf