Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τομέα Κτηνιατρικής για το πρόγραμμα εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/04/2013 / ΩΡΑ: 09:32
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2013
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. 1.      Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης Αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης» (ΦΕΚ 28Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. 2.      Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 54 Α).
  3. 3.      Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  4. 4.      Τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ.8γ του Ν.3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών » (ΦΕΚ 66 Α).
  5. 5.      Την υπ’ αριθμ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.6/9/25361/28-1-2013 Εγκριτική Απόφαση της  Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει.
  6. 6.      Την με αριθμ. 420/16313/7-2-2013(ΑΔΑ:ΒΕΥΥΒ-ΗΦ2) απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατανομή εποχικού προσωπικού Τομέα Κτηνιατρικής –Πρόγραμμα εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας».
  7. 7.      Το Π.Δ.131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/27-12-2010).
  8. 8.      Το υπ’ αριθμ πρωτ. 575/16685/8-2-2013 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την εξασφάλιση πιστώσεων για τη μισθοδοσία εποχικού προσωπικού για το 2013.

 

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών  (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών  αναγκών του  Τομέα Κτηνιατρικής για το πρόγραμμα εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας των Δ/νσεων  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου που εδρεύει στην Τρίπολη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α προκήρυξης), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β προκήρυξης)

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Η προθεσμία υποβολής  των αιτήσεων αρχίζει στις  17 Απριλίου 2013,  ημέρα Τετάρτη

και

λήγει με την πάροδο της 26ης  Απριλίου 2013 , ημέρα Παρασκευή