¨Εγκριση περιβαλλοντικών όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/05/2013 / ΩΡΑ: 15:29
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου: «Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την ίδρυση και τη λειτουργία νέας μικτής πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας χιλίων διακοσίων (1.200) θέσεων εκτροφής ωοτόκων ορνίθων (8 ισοδύναμα ζώα) και τριών χιλιάδων (3.000) θέσεων εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης (12 ισοδύναμα ζώα), ιδιοκτησίας Κοντού Πέτρου του Ευαγγέλου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ