ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/5/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00μ.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) , του άρθρου 5 του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/05/2013 / ΩΡΑ: 13:15
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ