Με την υπ’ αριθ. οικ. 1911/26.04.2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/05/2013 / ΩΡΑ: 09:08
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

«Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας (βουστασίου) δυναμικότητας τριάντα εννέα (39) αγελάδων ελευθέρας βοσκής με τα παράγωγά τους, ενός (1) ταύρου και είκοσι δύο (22) μοσχαριών πάχυνσης ([30,5] ισοδύναμα ζώα), ιδιοκτησίας Τουρλομούση Θεοδώρου του Πέτρου, η οποία έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στη θέση «ΛΑΓΚΑΔΙ» σε μία υφιστάμενη κτιριακή εγκατάσταση συνολικού εμβαδού 243,78μ2 σε γήπεδο επιφάνειας 585,92m2 εκτός ορίων οικισμού «ΚΑΛΟΝΙΩΝ» της Τ.Κ. Κοίτας της Δ.Ε. Οιτύλου του Δήμου Ανατολικής Μάνης της Π.Ε. Λακωνίας.»ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ