Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/06/2013 / ΩΡΑ: 10:11
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας με το υπ’ αριθ. Πρωτ.25908/1463/07-06-2013 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος &
Χωρικού. Σχεδιασμού Πελ/σου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου διαβιβάστηκε για δημοσιοποίηση σύμφωνα με το αρθ.5 & 6 του ν.4014/2011
(ΦΕΚ 209Α’) φάκελος για την ανανέωση -τροποποίηση της υπ΄ αριθ. πρωτ. 1089/19-04- 2004 απόφασης Ε.Π.Ο. όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4995/19-12-2005 Α.Ε.Π.Ο. της
Γ.Γ.Π.Π.,η οποία αφορά στη λειτουργία και αναβάθμιση του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

Ονομασία – Είδος έργου /δραστηριότητας: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων (ΕΕΑΛ) Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου Δήμου Ερμιονίδας».

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2013/06/DEYAERM.pdf