Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/06/2013 / ΩΡΑ: 12:32
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Η Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. 1.     Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. 2.     Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. 3.     Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
  4. 4.     Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 6/66/12648/03-06-2013 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ. 33/27-12-2006 (ΦΕΚ Α΄280) Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει.
  5. 5.     Την υπ’ αριθμ. 2010/70156/08-06-2013 απόφαση κατανομής του Γενικού γραμματέα του ΥΠΠΑΤ.
  6. 6.     Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224 Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου».

 

 

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας

Για να δείτε περισσότερα πατήστε εδώ