Δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης για την Δημοπράτηση του έργου με τίτλο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΒΟΥΤΙΑΝΩΝ»