Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η αναβάθμιση του λιμανιού του Ναυπλίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/07/2013 / ΩΡΑ: 08:27
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση του ακόλουθου έργου στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 προϋπολογισμού 3.835.362,00 €

Ειδικότερα,
«ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 3.835.362,00 €

Το έργο αφορά σε εργασίες αναβάθμισης του λιμένα Ναυπλίου και ειδικότερα:

– εκσκαφές διαύλου λιμενολεκάνης με στόχο τη δημιουργία σωστών διαστάσεων πλάτους και βάθους εισόδου και περιοχής κύκλου ελιγμών στο λιμένα Ναυπλίου, ώστε να εξυπηρετούνται με ασφάλεια τόσο τα πλοία σχεδιασμού του έργου όσο και γενικότερα να τεθούν νέες συνθήκες ναυσιπλοΐας για την εξυπηρέτηση Κρουαζιεροπλοίων.
– αποκατάσταση και υποστήριξη των υπαρχόντων κρηπιδωμάτων/έργων, όπου στα ύφαλά τους παρουσιάζουν προβλήματα (υποσκαφές, σπηλαιώσεις, άρση και επαναδιάστρωση πετρωμάτων εδράσεως των κρηπιδωμάτων, υποστηρικτικές κατασκευές, άρση και απομάκρυνση τεμαχίων τεχνητών ογκολίθων, συμπλήρωση ελλειπόντων δομικών στοιχείων κλπ.) και υποστήριξη των έργων στην περιοχή «ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ» κοντά στον Ν.Ο. Ναυπλίου.
– Υποβρύχια έρευνα του λιμένα Ναυπλίου με σκοπό τον αρχαιολογικό έλεγχο της υφιστάμενης κατάστασης του λιμένα. Αποτύπωση των λιμενικών καταλοίπων Ενετικών Χρόνων
Προβλέπεται επίσης να γίνει περίφραξη του λιμένα Ναυπλίου σύμφωνα με το Σχέδιο Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ), ώστε να υλοποιηθούν τα έργα που καθιστούν το λιμάνι του Ναυπλίου ασφαλές σύμφωνα με τον κώδικα ISPS.
Σύμφωνα με το ΣΑΛΕ θα κατασκευαστεί κιγκλίδωμα:
α) Έμπροσθεν του τμήματος της παραδοσιακής πόλης συνολικού μήκους 230μ και πλάτους από το όριο του κρηπιδώματος 10,00μ.-15,00μ (Ζώνη Α) και
β) Έμπροσθεν του τμήματος της νέας πόλης συνολικού μήκους 390,00μ και πλάτους από το όριο του κρηπιδώματος 45,00μ (Ζώνη Β)
Σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο ασφάλειας ΣΑΛΕ του φορέα προβλέπεται να εγκατασταθούν στη λιμενική εγκατάσταση συστήματα ασφάλειας.
Θα εγκατασταθούν το λογισμικό και το κέντρο ασφάλειας – κάμερες δικτυακές σταθερές, κάμερες επιτήρησης καθώς και όλος ο προβλεπόμενος εξοπλισμός που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος ασφάλειας ISPS