Με την υπ’ αριθ. οικ. 5509/30.07.2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/08/2013 / ΩΡΑ: 10:09
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

«Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία υφιστάμενης μικτής κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας τριάντα δύο (32) αγελάδων ελευθέρας βοσκής με τα παράγωγά τους, δέκα εννέα (19) μοσχαριών πάχυνσης και διακοσίων σαράντα πέντε (245) αιγοπροβάτων (συνολικά [30,4] ισοδύναμα ζώα) ιδιοκτησίας Μιχαλακάκου Χρήστου του Βασιλείου, η οποία έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στη θέση «ΠΛΑΓΙΑΔΑ» σε υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 481,05μ2 σε γήπεδο επιφάνειας 9.868,60μ2 εκτός ορίων οικισμού της Τ.Κ. Πυρρίχου της Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης του Δήμου Ανατολικής Μάνης της Π.Ε. Λακωνίας.»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ