Με την υπ’ αριθ. οικ. 5510/07.08.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7Λ1-ΕΜΤ) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/08/2013 / ΩΡΑ: 08:01
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

«Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία υφιστάμενης μικτής κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας τριάντα εννέα (39) αγελάδων ελευθέρας βοσκής με τα παράγωγά τους, και είκοσι τρία (23) μοσχαριών πάχυνσης (συνολικά [31] ισοδύναμα ζώα) ιδιοκτησίας Τραφαλή Σταύρου του Γεωργίου, η οποία έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στη θέση «ΠΛΑΓΙΑ» σε υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 209,63μ2 σε γήπεδο επιφάνειας 1.478,27μ2 εκτός των ορίων του οικισμού «ΦΛΟΜΟΧΩΡΙΟ» της Τ.Κ. Κότρωνα της Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης του Δήμου Ανατολικής Μάνης της Π.Ε. Λακωνίας.»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ